HTML5で実装されたVNCクライアント、noVNC


noVNC: HTML5 VNC Client

「noVNC」はHTML5で実装されたVNCクライアントです。

ライセンスはGPL v3とLGPL v3のようです。